Sitesbouwen staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 52648060, en kantoorhoudende
te (5622 TM) Venlo aan het adres Van Stockhemstraat nr. 33.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en transacties die betrekking hebben op de relatie tussen Sitesbouwen en de wederpartij. Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig indien deze zijn geaccordeerd doorSitesbouwen of een bevoegde vertegenwoordiger van Sitesbouwen. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en met deze akkoord gaat.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van Sitesbouwen welke blijkt uit de opdrachtbevestiging of het aangaan van de overeenkomst op basis van eerder contractueel vastgelegde afspraken. De door Sitesbouwen verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij binnen 24 uur na verzending maar voor levering van goederen of diensten schriftelijk bezwaar indient.

2.3 Alle offertes en aanbiedingen zijn 1 maand geldig na dagtekening. Aanbiedingen voor een project gelden niet direct voor nieuwe volgende leveringen.

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten worden standaard aangegaan voor de duur zoals vermeld op de offerte tenzij anders overeengekomen. In het geval van webabonnementen (webhosting) waarvoor een maandelijks bedrag verschuldigd is, is de looptijd 12 maanden tenzij anders overeengekomen.

3.2 Indien wederpartij in welke vorm dan ook in gebreke kunnen de diensten per direct opgeschort worden door Sitesbouwen.

Artikel 4 – Uitvoering

4.1 Sitesbouwen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door derden.

4.2 Indien Sitesbouwen niet tijdig toegang of inzage krijgt tot benodigde gegevens om de opdracht uit te voeren dan kan de oplevertermijn hierdoor beinvloed worden. Eventuele gevolgen hiervan kunnen zijn dat de opdracht wordt opgeschort of extra kosten in rekening worden gebracht.

4.3 Sitesbouwen is niet aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door onjuiste gegevensverstrekking door wederpartij.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De prijzen zoals vermeld op de opdrachtbevestiging zullen als zodanig berekend worden aan wederpartij exclusief eventuele kosten welke in een later stadium gemaakt dienen te worden door toedoen of op aanvraag van wederpartij.

5.2 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Bij betaling op rekening wordt er een opslag berekend van 8%. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Bij het in gebreke blijven van de wederpartij is deze van rechtswege in verzuim en is wederpartij een rente verschuldigd van 1.5% per maand aan Sitesbouwen.

6.3 Tevens is er een vergoeding verschuldigd vanwege buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding bedraagt 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,=.

6.4 Klachten of reclamaties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gedaan te worden bij Sitesbouwen . Na deze termijn worden de facturen geacht juist te zijn en kan er geen beroep worden gedaan op onjuistheden.

Artikel 7 – Levering

7.1 Na het in kaart brengen van de op te leveren opdracht dient er een goedkeuring te komen voor het ontwerp door wederpartij. Indien niet binnen 2 weken commentaar of reactie wordt gegeven gaat Sitesbouwen ervan uit dat het ontwerp akkoord is bevonden. Sitesbouwen zal vanaf dat moment verder gaan mert de opdracht met als doel het project / website zo spoedig mogelijk op te leveren.

7.2 Mocht Sitesbouwen niet in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen dan kan Sitesbouwen schriftelijk in gebreke gesteld worden met inachtneming van een periode van 4 weken om alsnog aan de gestelde verplichting te voldoen.

Artikel 8 – Eigendom

8.1 Alle geleverde goederen of diensten blijven eigendom van Sitesbouwen zolang de laatste termijn / volledig bedrag niet is bijgeschreven op de rekening van Sitesbouwen. Blijft wederpartij in gebreke dan zijn deze goederen direct opeisbaar door Sitesbouwen .

8.2 Door opdrachtgever geleverde of gecreëerde content blijft van opdrachtgever. De bronbestanden (grafische design) zijn in bezit van Sitesbouwen en wordt tot beschikking gesteld door het betalen van een afkoopsom van 300% van het volledige bedrag.

8.3 Al het door Sitesbouwen vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sitesbouwen niet bewerkt worden. (geldt enkel voor grafische design)

8.4 Het eigendom van alle concepten, ideeën of ontwerpen welke door Sitesbouwen zijn verstrekt en niet in eigendom over zijn gegaan naar de wederpartij door middel van een transactie blijft bij Sitesbouwen. Bij schending hiervan kan een vergoeding in rekening worden gebracht vanwege het gebruik van deze concepten, ideeën of ontwerpen.

8.5 Alle door opdrachtgever en opdrachtnemer ingebrachte ideeën, concepten, prototypes of anderszins zijn onderhevig aan een geheimhoudingsplicht. Zaken of details welke zijn gecommuniceerd tussen beide partijen mogen en zullen niet gedeeld worden met externe partijen tenzij daar een wettelijke verplichting toe is.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Voor zover Sitesbouwen bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Sitesbouwen weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Sitesbouwen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Sitesbouwen of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Sitesbouwen.

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Sitesbouwen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sitesbouwen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De wederpartij dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Sitesbouwen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 Sitesbouwen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de wederpartij aangeleverde materiaal dat op de website van de wederpartij is aangebracht.

9.5 De wederpartij dient Sitesbouwen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de wederpartij. Wanneer de wederpartij dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Sitesbouwen geleden schade.

Artikel 10 – Overig

10.1 Sitesbouwen zal geen persoonlijke gegevens van de wederpartij aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Sitesbouwen.

10.2 Wanneer Sitesbouwen bemiddelt bij webhosting voor een wederpartij, is wederpartij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Sitesbouwen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.

10.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Sitesbouwen zal de wederpartij zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.

10.4 Sitesbouwen is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

10.5 Sitesbouwen behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de wederpartij, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Sitesbouwen heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten en komt niet in verzuim indien zij verhinderd is om de verplichtingen na te komen door omstandigheden die buiten de invloedssfeer liggen van Sitesbouwen of redelijkerwijs niet te voorzien waren bij het aangaan van de overeenkomst.

11.2 Indien de opschorting van verplichtingen een langdurig of permanent karakter krijgt dan wel blijvend onmogelijk is gebleken dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden op dat deel dat nog niet is uitgevoerd zonder dat één der partijen recht heeft op een schadevergoeding.

Artikel 12 – Zekerheid

12.1 Sitesbouwen zal op ieder moment mogen verlangen dat de wederpartij bij machte is te voldoen aan de gestelde (financiële) tegenprestaties. Zonder deze zekerheid is Sitesbouwen niet gedwongen het bestelde te leveren of de prestatie voort te zetten.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Sitesbouwen heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden in het geval dat;

a. wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b. het faillissement over wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken;

c. wederpartij surseance van betaling aanvraagt ;

d. beslag wordt gelegd op het vermogen van de wederpartij of op andere wijze de geheel of gedeeltelijk beschikking over zijn vermogen kwijtraakt.

13.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden dan blijft wederpartij volledig verplicht de in rekening gebracht bedragen alsmede nog in rekening te brengen bedragen te betalen. Alle kosten zijn per direct opeisbaar inclusief schadevergoedingen en eventuele buitengerechtelijke kosten.

13.3 In het geval van webabonnementen (webhosting) waarvoor een maandelijks bedrag verschuldigd is, is de looptijd 12 maanden tenzij anders overeengekomen. Opzeggingen dienen schriftelijk gedaan te worden 2 maanden voor het verlopen van de oorspronkelijke looptijd. Abonnementen worden na de initiële periode telkens verlengd voor de duur van 12 maanden.

Artikel 14 – Overdracht rechten en plichten

14.1 Sitesbouwen noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15 – Rechtskeuze en forumkeuze

15.1 Op deze voorwaarden en alle gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen die betrekking hebben op overeenkomsten en / of transacties of alles wat daarmee verband houdt zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Sitesbouwen.